Datum uitspraak: 07-05-2014
Nummer uitspraak: 106134
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen over de wijze waarop de invalleerkracht hun zoon benaderde: het ontbrak aan pedagogische benadering, hij werd stelselmatig negatief bejegend en beoordeeld op zijn gedrag en er werd onvoldoende opgetreden tegen het discrimineren en pesten van hun zoon.
Zodra bekend is dat voor een langere periode een invalkracht wordt ingezet, moet de school zorgdragen voor de overdracht van dossiers van leerlingen die extra zorg behoeven. Mondelinge overdracht door het benoemen van zorgaccenten is dan niet meer toereikend. Het handelingsplan benoemt met zo veel woorden dat de leerling bij conflicten de confrontatie met de leerkracht aangaat en dat dit vooral speelt bij nieuwe en tijdelijke leerkrachten. De leerkracht had hiervan kennis moeten kunnen nemen en ondersteuning moeten krijgen van de ib-er voor de uitvoering van de voorgestelde methodiek. Het ontbreken van deze informatie kan de invalkracht niet worden verweten. In die zin is de klacht over de leerkracht ongegrond.
Door de invalleerkracht de informatie uit het handelingsplan te onthouden, heeft de directeur een situatie laten ontstaan waarbij meer risico ontstond op conflictsituaties. Het handelingsplan was onder andere gericht op het voorkomen van conflictsituaties. De conflictsituatie die zich in de klas voordeed had aanleiding moeten geven om het handelingsplan te evalueren en een beslissing te nemen over de continuering van het plan. De klacht dat de directeur onvoldoende heeft zorg gedragen voor een veilige onderwijsomgeving is in die zin gegrond.
De invalkracht had niet moeten toestaan dat een andere ouder de leerling aansprak op zijn gedrag in de klas. Het ligt op de weg van de leerkracht om als professional leerlingen op hun gedrag aan te spreken. Op dit onderdeel is de klacht gegrond.