Datum uitspraak: 16-02-2012
Nummer uitspraak: 105294
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een personeelslid klaagt over de personeelsbeoordeling die is vastgesteld. De LKC is ingesteld op grond van de zogeheten Kwaliteitswet 1998. Uit de wetsgeschiedenis van deze wet blijkt dat het klachtrecht een instrument is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat brengt met zich mee dat een bij de Commissie ingediende klacht in beginsel betrekking zal moeten hebben op kwaliteitsaspecten van het onderwijs als zodanig, waaronder eventueel mede de bejegening van de op een school werkzame personeelsleden. De klacht  heeft vrijwel in zijn geheel betrekking op aspecten van rechtspositionele aard, waarin de Commissie geen taak heeft. De klacht biedt onvoldoende aanknopingspunten om deze op grond van bovengenoemde uitgangspunten in behandeling te nemen. Klacht niet-ontvankelijk.