Datum uitspraak: 13-02-2009
Nummer uitspraak: 104077
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Toen de betrokken leerling op de sbo-school kwam, bestond de vraag of dat wel de geschikte school voor hem was. Er lag een advies voor een cluster-4 school maar op dat moment wilden de ouders dat advies nog niet volgen. Nadat de sbo-school de ouders in december 2007 aangaf dat de grenzen van adequate zorg waren bereikt, stemden de ouders in met een nieuwe aanvraag voor een cluster-4 school. December 2008 is er positief gereageerd op de aanvraag. In het tussenliggende jaar zijn er problemen geweest. Deels ervoer de leerling dat hij werd gepest, deels was er ook sprake van pesten. Om te voorkomen dat de leerling zich teveel geconfronteerd voelde heeft de school een aantal maatregelen genomen. Hierbij heeft de school zich naar het oordeel van de school onvoldoende afgevraagd of er situaties waren waarin de leerling werd gepest. Het is aannemelijk geworden dat de leerling op het schoolplein is gepest. De klacht over het pesten acht de Commissie in zoverre gegrond dat de school geen adequate maatregelen heeft genomen tegen het (pest)gedrag van leerlingen op of rond het schoolplein jegens de leerling.
Gegeven de moeilijke situatie heeft de sbo-school die maatregelen die nodig waren om voor de leerling een veilige klimaat te scheppen. Daarbij heeft de school aannemelijk gemaakt dat de leerling de leerstof aangeboden kreeg die hij werd geacht te krijgen. Dat de situatie niet optimaal was wordt niet ontkend maar was onvermijdelijk gezien het feit dat de school zijn grenzen had bereikt en er in feite sprake was van een tijdelijke situatie in afwachting van de overplaatsing naar een andere school. De klacht over onvoldoende pedagogische begeleiding is ongegrond.

Trefwoorden: