Datum uitspraak: 12-04-2021
Nummer uitspraak: 109524
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders klagen erover dat hun zoon wordt gepest door een medeleerling en dat de school daar nauwelijks tegen optreedt. Ook vinden ze dat de school de moeder onheus heeft bejegend naar aanleiding van een incident tussen de moeder en de leerkracht. Verder stellen de ouders dat hun zoon onheus is bejegend doordat hij naar aanleiding van het incident (tijdelijk) is overgeplaatst naar een andere klas. Ook vinden ze dat de school ten onrechte een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan. Tot slot klagen ouders erover dat de school hen in diskrediet heeft gebracht bij de nieuwe school van hun zoon, doordat de school meer informatie aan de nieuwe school heeft verstrekt dan waarom was verzocht. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie kan niet vaststellen of daadwerkelijk sprake was van pestgedrag naar de leerling. Wel stelt de Commissie vast dat de school de signalen adequaat heeft opgepakt en gerichte actie heeft ondernomen.
Dat de directeur naar aanleiding van een vermeend incident tussen de moeder en de leerkracht met beide partijen gezamenlijk in gesprek wilde, in plaats van alleen met de moeder zoals zij had verzocht, valt niet te kwalificeren als onheuse bejegening van de moeder. Ook het feit dat de zoon op de dagen dat hij les had van de betreffende leerkracht is overgeplaatst naar een andere klas tot het moment dat voornoemd gesprek had plaatsgevonden, is niet aan te merken als onheuse bejegening.
De school wilde haar zorgen over de leerling delen met de ouders, maar is daar niet aan toegekomen, omdat ouders hadden besloten de leerling van school af te halen. Daarom heeft de school ouders per e-mail op de hoogte gesteld van de voorgenomen melding. Onder deze omstandigheden was dat gerechtvaardigd. De school heeft het stappenplan verder zorgvuldig doorlopen en de melding voldoende onderbouwd. 
Bij de overstap naar een nieuwe school moet de oude school een onderwijskundig rapport opstellen. Niet gebleken is dat de nieuwe school alleen had verzocht om de schoolresultaten van de leerling. Het is gebruikelijk dat informatie over de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling wordt opgenomen in een dergelijk rapport. Bovendien was de moeder akkoord gegaan met de overdracht. Dat zij niet precies wist wat dat inhield valt te betreuren, maar het is niet gebleken dat de school informatie heeft verstrekt met het doel ouders in diskrediet te brengen.