Datum uitspraak: 17-12-2012
Nummer uitspraak: 105515
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een moeder klaagt erover dat de school niet adequaat is opgetreden tegen pesterijen en discriminerend gedrag jegens haar dochter. Voorts klaagt klaagster erover dat de afdelingsleider zich onprofessioneel en partijdig heeft opgesteld in een conflict tussen haar dochter en een medeleerlinge. Ten slotte klaagt klaagster erover dat de school na de beslissing om haar dochter de toegang tot de lessen te ontzeggen geen zorg heeft gedragen voor een correcte afronding van het schooljaar. Niet afdoende is komen vast te staan dat er daadwerkelijk sprake is geweest van pesterijen en treiterijen die bewust en specifiek tegen één persoon waren gericht. Wel had van de school verwacht mogen worden dat zij na de melding van klaagsters dochter dat zij gediscrimineerd werd, daarop uit eigen beweging actie had ondernomen. Evenmin is komen vast te staan dat de afdelingsleider de medeleerlinge van klaagsters dochter informatie heeft meegedeeld die hij niet had mogen meedelen. Klaagster heeft dit niet nader onderbouwd en de afdelingsleider heeft dit weersproken. Niet kan worden gezegd dat de school onvoldoende zorg jegens klaagster dochter heeft betracht nadat haar de toegang tot de lessen was ontzegd. Gebleken is dat zij de mogelijkheid kreeg om desgewenst contact op te nemen met vakdocenten en dat bij het afnemen van de toetsen rekening is gehouden met haar agendawensen. Voorts heeft de school zich ingespannen om de overplaatsing naar de nieuwe school administratief vlot te laten verlopen. Wel had de school duidelijker naar de ouders kunnen communiceren welke mogelijkheden er waren en waarom gekozen is voor het aanbieden van speciaal onderwijs. Voorts had van de school verwacht mogen worden dat zij zich van tevoren ervan had vergewist of de nieuwe situatie problemen zou kunnen opleveren voor het afleggen van het eindexamen. Klacht deels gegrond, deels ongegrond.