Datum uitspraak: 16-08-2013
Nummer uitspraak: 105735
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Volgens klager heeft de directeur onvoldoende gedaan om de veiligheid van zijn dochter te waarborgen.
De dochter van klager is in de eerste helft van het schooljaar 2012-2013 een aantal keren betrokken geweest bij ruzies met medeleerlingen. De directeur heeft na het doen van onderzoek een aantal keren een leerling geschorst die klagers dochter had lastiggevallen of geslagen. Daarnaast heeft de directeur ook andere stappen gezet gericht op het verbeteren van de veiligheid van de leerling. Hij heeft een buddy voor haar aangezocht en heeft voorgesteld een vertrouwenspersoon voor haar aan te wijzen. De directeur heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij adequaat actie heeft ondernomen om de veiligheid van de leerling op de school te waarborgen.
Het is niet aan verweerder (directeur) om door een leerkracht van de basisschool in het kader van de overdracht gedane uitlatingen te verwijderen of te corrigeren, zeker als de desbetreffende leerkracht daartoe ook niet zelf heeft verzocht. Het is wel zorgvuldig dat verweerder de met klager gevoerde correspondentie, inclusief de aanvulling van de desbetreffende groepsleerkracht, aan het dossier heeft toegevoegd. Daarnaast is niet gebleken dat het bij klager bekend zijnde dossier anderszins onvolledig is.
Van een onaanvaardbare beperking in de contacten met en toegang tot de school van klager is niet gebleken. Feitelijk is er sprake van een regulering en explicitering  van de wijze van het toegestane contact tussen klager en de school. Het is klager toegestaan om op school te verschijnen na het maken van een afspraak of op uitnodiging, hetgeen in het voortgezet onderwijs een normale gang van zaken is. De klacht is ongegrond.