Datum uitspraak: 12-09-2011
Nummer uitspraak: 104962
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In het pestprotocol heeft de school preventieve en curatieve maatregelen opgenomen. De school heeft deze maatregelen daadwerkelijk toegepast, waarmee zij adequaat heeft gehandeld. Klacht is ongegrond.
De school heeft met toestemming van klaagster informatie aan de Raad voor de Kinderbescherming gegeven. Uit het gespreksverslag kan niet afgeleid worden dat er onduidelijke en/of onjuiste informatie is gegeven. Klacht is ongegrond.
Klaagster wilde weten wat de school tegen de Raad had gezegd. Het schriftelijke antwoord dat de school heeft gegeven is volgens de Commissie cryptisch en onduidelijk. Daarmee heeft de school jegens klaagster onzorgvuldig gehandeld. Klacht is gegrond.
De informatie die de school aan de ex-partner heeft gegeven is geen informatie over het kind en om die reden hoefde klaagster daarover niet te worden geïnformeerd. Klacht is ongegrond.
Op grond van de Leerplichtwet zijn ouders gehouden om er voor te zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Als niet aan die plicht wordt voldaan mag een school een onderzoek instellen en een melding van het vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim doen. Klacht is ongegrond.