Datum uitspraak: 21-07-2021
Nummer uitspraak: 2021002278
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werknemer ervaart problemen met zijn leidinggevende (directeur) en een medewerker HRM. Hij stelt dat sprake is van negeren en pesten. Volgens de leidinggevende en medewerker HRM is geen sprake van pestgedrag, maar hebben zij uit hoofde van hun functie gesprekken gevoerd en beslissingen genomen, die de werknemer persoonlijk heeft opgevat. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Om te spreken van pesten moet sprake zijn van structureel, opzettelijk pestgedrag, gericht op een of enkele personen. De werknemer heeft enkele voorvallen genoemd, maar deze worden niet feitelijk en objectief gekwalificeerd als pestgedrag. 

Trefwoorden: