Datum uitspraak: 04-06-2014
Nummer uitspraak: 106103
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klagers hebben hun klacht over pesten onderbouwd met verschillende voorbeelden. Verweerders hebben voor de betreffende kwesties verklaringen gegeven die in beginsel in overeenstemming zijn met de reguliere pedagogisch-didactische aanpak binnen het basisonderwijs. Dat er sprake zou zijn geweest van pestgedrag is niet vastgesteld en is ook anders niet gebleken.
Als blijkt dat het inzetten van eenzelfde werkwijze om een in een handelingsplan omschreven doel te behalen niet werkt, dan mag van een professional verwacht worden dat wordt gezocht naar een alternatieve manier om het doel te behalen. Het is niet gezegd dat het doel op een andere manier wel was bereikt, maar door dit niet te proberen is de school tekort geschoten in de begeleiding richting de zoon van klagers. In die zin is de klacht over de wijze waarop de leerkracht de leerling heeft behandeld gegrond. 
De directeur is steeds in gesprek geweest met klagers en heeft communicatieafspraken met hen gemaakt. Dat de directeur klagers niet heeft geïnformeerd over een mogelijk begeleidingstraject voor de leerkracht kan de Commissie billijken. Het gaat om informatie die de directeur in haar rol als leidinggevende heeft over een van haar personeelsleden en deze informatie is vertrouwelijk. De klacht over de klachtbehandeling is ongegrond.
De Commissie heeft het bevoegd gezag aanbevolen:
-           het anti-agressieprotocol op te nemen op de website van de school;
-           er voor te zorgen dat handelingsplannen na bespreking met
            ouders/verzorgers door de ouders/verzorgers voor gezien of akkoord
            worden ondertekend;
-           na te gaan in hoeverre de zorgstructuur voor een leerling aangepast moet
            worden als blijkt dat er sprake is van handelingsverlegenheid.