Datum uitspraak: 20-05-2009
Nummer uitspraak: 104020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt over het niet, althans onvoldoende adequaat optreden door verweerder tegen het pestgedrag van een aantal medeleerlingen van haar dochter, als gevolg waarvan haar dochter inmiddels de school heeft verlaten.
Vaststaat dat de dochter gedurende een bepaalde periode slachtoffer is geweest van pestgedrag door medeleerlingen. De Commissie is gebleken dat verweerder een aantal gesprekken heeft gevoerd met de bij het pesten betrokken leerlingen ter oplossing en voorkoming van het pesten. Ook zijn conform het pestprotocol, de mentor, de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider en de schoolmaatschappelijk werkster betrokken geweest. Desondanks heeft verweerder geen veilige omgeving aan klaagsters dochter kunnen bieden, hetgeen onder meer blijkt uit een aantal feiten, waardoor er een voor haar zodanig beangstigende situatie is ontstaan dat zij de school heeft verlaten. Derhalve kan niet worden gezegd dat verweerder voldoende is opgetreden tegen het pesten. Verweerder had, in onderhavig geval, waarbij sprake was van herhaald pestgedrag, in ieder geval ook de ouders van de betrokken leerlingen moeten uitnodigen voor een gesprek over de ongewenste gebeurtenissen. Aan de andere leerlingen, met name de pesters onder hen, en hun ouders had eenduidig de boodschap gegeven kunnen worden dat pestgedrag door de school niet getolereerd wordt. Verweerder heeft kansen laten liggen om voor alle betrokkenen een positief leereffect te creëren door het pestprobleem op te lossen. De school heeft volgens het geldende pestprotocol een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd. Alle docenten dienen alert te zijn op pestgedrag en, indien pestgedrag optreedt, duidelijk en stellig actie te ondernemen tegen dit gedrag.
Klacht gegrond met de aanbeveling aan verweerder te bewerkstelligen dat het geldende pestprotocol zorgvuldiger wordt nageleefd en dat ook de betrokken docenten direct actie ondernemen tegen het pestgedrag.

Trefwoorden: