Datum uitspraak: 17-12-2012
Nummer uitspraak: 105613
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De LKC is ingesteld op grond van de Kwaliteitswet 1998. De Commissie vervult daarmee een rol in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dat houdt tevens in dat een bij de Commissie ingediende klacht in beginsel betrekking zal moeten hebben op kwaliteitsaspecten van het onderwijs als zodanig. Uit de wetsgeschiedenis blijkt voorts dat het klachtrecht niet als juridisch instrument wordt beschouwd en dat klachtencommissies als de LKC niet dezelfde functie behoeven te vervullen als geschillen-, bezwaar- of beroepscommissies. Gelet hierop hebben de op een school werkzame personeelsleden een klachtrecht, namelijk indien en voor zover de kwaliteit van het onderwijs in het geding is. Daaronder kan eventueel de bejegening van de op een school werkzame personeelsleden vallen. Indien een klacht voornamelijk betrekking heeft op rechtspositionele aangelegenheden anders dan ter zake van bejegening of kwesties die het onderwijs raken, is er echter voor de LKC geen taak weggelegd. De klacht van klager heeft betrekking heeft op een samenstel van gebeurtenissen die alle betrekking hebben op klagers (rechts)positie, beginnend met (het niet nakomen van) afspraken over re-integreren na verlof en uiteindelijk resulterend in een plaatsing op een andere school. Dat is een kwestie van voornamelijk rechtspositionele aard, waarin de Commissie zoals hierboven aangegeven geen taak heeft. 
De klacht biedt onvoldoende aanknopingspunten om deze op grond van bovengenoemde uitgangspunten in behandeling te nemen. Klacht niet-ontvankelijk.