Datum uitspraak: 12-02-2014
Nummer uitspraak: 106034
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een ouder klaagt erover dat de medewerker ICT van de school een e-mail van klager aan de (toenmalige) directeur van de school zonder toestemming van klager in de medezeggenschapsraad aan de heeft orde gesteld. Zowel klager als de ICT-medewerker waren op dat moment lid van de MR. De directeur-bestuurder heeft volgens klager zijn klacht daarover niet serieus behandeld. Klager noch de geadresseerde heeft toestemming gegeven voor openbaarmaking van de e-mail. Uit de aard en inhoud van de e-mail blijkt voldoende dat deze een vertrouwelijk karakter heeft. Er zijn geen omstandigheden die zouden moeten prevaleren boven het belang dat klager bij niet-openbaarmaking heeft. Daarbij weegt zwaar dat verweerder de kwestie niet eerst met klager heeft besproken. De medewerker ICT heeft jegens klager onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Een zorgvuldige klachtbehandeling bestaat onder meer uit het horen van alle partijen en een deugdelijke verslaglegging van de gevoerde gesprekken. Voorts dient sprake te zijn van afhandeling van de klacht binnen een redelijke termijn en dient het oordeel over de gegrondheid van de klacht te worden vastgelegd in een schriftelijke reactie. De klachtbehandeling door de directeur-bestuurder vertoont zodanige procedurele gebreken, dat in dat opzicht niet meer gesproken kan worden van een adequate behandeling van de klacht. Het standpunt van verweerder dat hij zich als bestuurder terughoudend dient op te stellen inzake MR-aangelegenheden, is in zijn algemeenheid juist. Het gaat echter in de kern over de vraag of een medewerker die vanuit zijn functie kennis heeft genomen van een niet aan hem geadresseerde e-mail, die e-mail vervolgens in een andere functie of hoedanigheid openbaar mag maken, zonder de afzender of de ontvanger van de e-mail daarin te kennen. Van verweerder mag als directeur-bestuurder worden verwacht dat hij daarover een oordeel heeft en dat hij dat oordeel aan klager had kenbaar gemaakt. Klacht op beide onderdelen gegrond.

Trefwoorden: