Datum uitspraak: 24-09-2013
Nummer uitspraak: 105792
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat het schooladvies niet schriftelijk is onderbouwd en dat aan dit advies geen eenduidig beoordelingssysteem ten grondslag ligt. De leerkracht heeft over het advies niet met hen in gesprek willen gaan. Ten aanzien van het schooladvies bezit de schooldirecteur beoordelingsbevoegdheid en beoordelingsvrijheid. Klagers hebben niet aangegeven op grond waarvan het schooladvies evident ondeugdelijk is, behalve dat zij havo te laag vonden. Zij hebben evenmin aangegeven dat het onderwijskundig rapport (evident) ondeugdelijk zou zijn. Dit rapport is door geen van partijen ingebracht zodat de Commissie zich over de inhoud niet kan uitspreken. Op basis van de gegevens die wel beschikbaar zijn voor de beoordeling van de klacht is niet gebleken dat een ander advies dan havo evident voor de hand had gelegen. De klacht over de leerkracht concentreert zich op een portfoliogesprek dat klagers hebben gebruikt om over het schooladvies te praten. Het kan de leerkracht niet verweten worden dat hij klagers hierin niet is gevolgd temeer er met klagers een aparte afspraak was gemaakt voor de bespreking van het schooladvies. De Commissie heeft zich op basis van de summiere onderbouwing van de klacht op dit onderdeel onvoldoende beeld kunnen vormen van hetgeen klagers de locatiedirecteur verwijten. Klacht ongegrond.