Datum uitspraak: 15-07-2021
Nummer uitspraak: 2021008086
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een basisschool geeft aan een leerling als schooladvies praktijkonderwijs. Op de Centrale Eindtoets behaalt de leerling een score behorend bij het niveau vmbo-basis. De school stelt het schooladvies niet bij. De moeder van de leerling meent dat haar dochter het niveau vmbo-b aan kan, mede gezien de score op de Centrale Eindtoets. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
De Commissie beoordeelt of de school in redelijkheid tot het schooladvies heeft kunnen komen en of het schooladvies zorgvuldig tot stand is gekomen. De school baseert het schooladvies op de algehele ontwikkeling van de leerling in de loop der jaren. De school heeft daarbij zowel haar cognitieve capaciteiten als sociaal-emotionele ontwikkeling betrokken. De leerling heeft leerachterstanden voor begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen. Voor deze vakken zit zij op het niveau van (eind) groep 5. Haar IQ is (laatstelijk) vastgesteld op 71. Daarmee valt de leerling binnen de landelijke criteria voor toelating tot het praktijkonderwijs. Verder is gebleken dat de leerling veel instructie en herhaling nodig heeft. Zij heeft vanaf groep 4 extra ondersteuning gekregen. Gezien de resultaten van de leerling, de leerachterstand en haar IQ, in combinatie met de ondersteuning en begeleiding die de school heeft geboden om zich te ontwikkelen, heeft de school tot het advies praktijkonderwijs kunnen komen. 
De school heeft de leerling, ondanks dat dit gezien haar schooladvies niet hoefde, laten deelnemen aan de Centrale Eindtoets. Cito geeft aan dat leerlingen met het advies praktijkonderwijs op haar Eindtoets altijd (een niveau) hoger scoren. Na de uitslag van de Centrale Eindtoets heeft de school het schooladvies heroverwogen. De school heeft op grond van de percentielscores op de verschillende onderdelen, waarbij de hogere score met name voortkomt uit taalverzorging, maar voor rekenen en lezen significant lager is, in redelijkheid kunnen besluiten het advies niet aan te passen.