Datum uitspraak: 19-02-2019
Nummer uitspraak: 108406
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling heeft eind groep 7 het voorlopige schooladvies vmbo-basis/kader met leerwegondersteuning (lwoo) gekregen. In groep 8 is in oktober en november bij de leerling een leerachterstanden- en capaciteitenonderzoek verricht. De uitkomst daarvan sloot aan bij het voorlopig schooladvies. Het definitieve schooladvies was vmbo-kader met lwoo. Toen bleek dat de score van de IEP toets uitkwam op het niveau vmbo-theoretisch, stelde de school het advies bij naar vmbo-t met lwoo. 
De moeder van de leerling vindt dat de school leerachterstanden heeft laten ontstaan. Zij wil een advies zonder lwoo omdat haar zoon dan naar de middelbare school van zijn voorkeur kan gaan.

Oordeel Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft de leerling vanaf groep 2 begeleid op de onderdelen waarop het leren hem moeilijk afging en een achterstand ontstond. De school heeft hiervoor handelingsplannen opgesteld. Deze zijn steeds geëvalueerd en besproken met de moeder. 
De school heeft bij het opstellen van het schooladvies gehandeld volgens de procedure die hiervoor is opgesteld. Het advies is gebaseerd op diverse objectieve gegevens over meerdere schooljaren en op de resultaten van het LAT- en CAP-onderzoek. De conclusie is dat het advies op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat de school op grond van alle gegevens in redelijkheid tot het schooladvies vmbo-t met lwoo heeft kunnen komen.