Datum uitspraak: 26-11-2014
Nummer uitspraak: 106218
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De klacht over een opgelegd absoluut schoolverbod is ongegrond: uit de feitelijke gang van zaken is gebleken dat het niet de bedoeling was een absoluut schoolverbod op te leggen.
De school is gehouden om, als ouders daar om vragen, binnen vier weken een kopie van het leerlingdossier te verstrekken. Dit is niet gebeurd en er is geen bijzondere omstandigheid die de overschrijding van de termijn verschoonbaar maakt. De klacht hierover is gegrond.
De klacht over het niet sturen van het procesdossier is ongegrond: voor ouders is er een recht op inzage van het leerlingdossier. Dat dossier is een gestructureerd geheel van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn. Een procesdossier is dat niet.
Het leerlingdossier bestaat meestal uit twee componenten: de leerlingadministratie en een deel, gericht op onderwijskundige en begeleidingsaspecten. Het is belangrijk dat uit het dossier blijkt hoe de school aankijkt tegen de ontwikkeling van een leerling en welke (extra) begeleiding de school heeft gegeven. Dat wordt niet anders als ouders daarover een andere opvatting hebben. 
Het betreffende leerlingdossier geeft een onvoldoende adequaat beeld van de onderwijskundige ontwikkelingen van de betrokken leerling en de zorg die de school hem heeft geboden. De klacht over de onvolledigheid van het leerlingdossier is gegrond.