Datum uitspraak: 03-05-2021
Nummer uitspraak: 2021004885
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling klaagt erover dat de school hem het cijfer 1 heeft gegeven voor een pta toets
economie wegens ongeoorloofde afwezigheid. Dit is volgens de leerling onterecht omdat zijn vader hem volgens de regels had afgemeld.

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond wat betreft het ontbreken van een deugdelijke en gemotiveerde onderbouwing van de beslissing om de leerling het cijfer 1 toe te kennen voor de pta toets economie.

Toelichting
De leerling en de school hebben tegengestelde verklaringen over wanneer de leerling is afgemeld. Ook spreken zij elkaar tegen over de aanwezigheid van de leerling op de school. De door de school overgelegde stukken geven geen uitsluitsel. De Commissie kan dan ook niet vaststellen hoe het daadwerkelijk is gegaan. Daarom kan ook niet worden geoordeeld of er terecht of onterecht het cijfer 1 is gegeven.
Dit neemt echter niet weg dat een besluit om vanwege een onregelmatigheid het cijfer 1 aan een leerling toe te kennen deugdelijk en gemotiveerd moet worden onderbouwd. Het toekennen van het cijfer 1 is immers een zware sanctie. Van de school wordt daarom verwacht dat een ingrijpend besluit tot het toekennen van het cijfer 1 voor enig onderdeel van het pta vanwege ongeoorloofde afwezigheid deugdelijk en gemotiveerd kan worden onderbouwd. Naar het oordeel van de Commissie is daarvan in dit geval onvoldoende sprake.

Trefwoorden: