Datum uitspraak: 11-09-2012
Nummer uitspraak: 105547
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een gastdocent klaagt over de handelwijze van de instelling in het kader van de vormgeving van zijn zakelijke website. In het reglement van de LKC is bepaald dat klachten kunnen worden ingediend door personen of organen die functioneel bij de school betrokken zijn. De relatie die klager met de opleiding had inzake de vernieuwing van zijn website is aan te merken als een relatie tussen twee partijen die een zakelijke afspraak hebben over de levering van een product. Dat klager op dat moment mogelijk tevens gastdocent was, maakt dat niet anders. Bij onenigheid over de nakoming van een zakelijke afspraak kunnen partijen zich desgewenst wenden tot de civiele rechter. Alles overziende moet worden geoordeeld dat klager inzake de kwestie van vernieuwing van zijn website geen deel uitmaakt(e) van de schoolgemeenschap en daarmee niet onder de reikwijdte van de geldende klachtenregeling en het reglement van de Commissie valt. Klacht niet-ontvankelijk.