Datum uitspraak: 20-03-2013
Nummer uitspraak: 105654
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De leerkracht heeft op goede gronden geoordeeld dat de dochter niet de school in mocht. Toen zij toch de school binnen wilde gaan is de leerkracht in de deuropening gaan staan, zodat zij het voor de leerlinge feitelijk onmogelijk maakte om naar binnen te gaan. Hiermee is de escalatie van het conflict ingezet. De leerkracht had de situatie beter moeten inschatten. Toen bleek dat de leerlinge koste wat het kost naar binnen wilde, had de leerkracht haar hierin niet moeten belemmeren door in de deuropening te gaan staan. Als de leerlinge de school binnen was gegaan was niet een onhoudbare, onveilige situatie ontstaan. De leerkracht heeft aldus niet gehandeld in een juiste verhouding tot de mogelijke en te voorziene gevolgen van de acties van de leerlinge. De school heeft zich ingespannen om het pesten van de leerlinge door medeleerlingen aan te pakken. De school heeft een pestprotocol en heeft dat ook toegepast. De school heeft klagers hier niet of nauwelijks van op de hoogte gesteld, hetgeen een gemiste kans is. 
Gebleken is dat de aanpak van het pesten tot op heden er niet toe heeft geleid dat de leerlinge niet meer wordt gepest op school. Van de school mag verwacht worden dat zij in problematiek als deze leidend optreedt en dat zij, indien een bepaalde aanpak van pesten geen resultaat heeft, andere wegen verkent en bewandelt om tot het gewenste resultaat te komen. Van een dergelijke aanpak is niet gebleken. Aldus heeft de school het in de gegeven situatie benodigd maatwerk niet geleverd en daarmee niet alle mogelijkheden benut om de leerlinge een veilige schoolomgeving te bieden. Klacht gegrond.