Datum uitspraak: 05-06-2013
Nummer uitspraak: 105629
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een moeder klaagt dat de school onvoldoende heeft gedaan tegen het pesten van haar zoon en geen zicht heeft op de sociale veiligheid op school en dat het bevoegd gezag haar klacht niet zorgvuldig heeft behandeld. De school  heeft met betrekking tot het schoolklimaat verschillende protocollen (waaronder het pestprotocol) opgesteld, die alle op hun eigen manier beschrijven op welke wijze het veilige schoolklimaat wordt geborgd. Dit beleid is als adequaat aan te merken. De klacht over onvoldoende zicht op de sociale veiligheid heeft de school op verschillende manieren onderzocht. Het onderzoek heeft een aantal getuigenverklaringen opgeleverd die de stelling van klaagster op punten heeft weerlegd. Inzake de eerste pestmelding van klaagster heeft de leerkracht gehandeld conform hetgeen in de schoolgids en pestprotocol staat beschreven. De nieuwe pestmeldingen over de zoon van klaagster heeft de school niet onderzocht omdat de ouders  de school hadden verboden om zonder hun aanwezigheid met hun zoon over sociale veiligheid te praten. Een dergelijk verbod ontheft de school echter niet van de verplichting om onderzoek te verrichten naar mogelijk nieuw pestgedrag ten opzichte van de zoon van klaagster.  De klachtenregeling biedt ouders een keuzemogelijkheid. Een klacht kan op schoolniveau, bij het bestuur of bij de LKC worden ingediend. Dat de bestuurder heeft gesuggereerd dat klaagster pas naar de LKC kan als de klacht intern is behandeld is niet gebleken. Om een klacht goed te kunnen behandelen is het essentieel dat duidelijk is waarover er wordt geklaagd. Daarvan uitgaande is het niet onredelijk dat klaagster is gevraagd  om haar nadere klachten op schrift te stellen. Klacht is deels gegrond.