Datum uitspraak: 17-09-2018
Nummer uitspraak: 108210
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Tussen een leerling en de rest van de klas waren grote spanningen. Als gevolg daarvan viel de leerling regelmatig flauw. Omdat de spanningen niet afnamen, heeft de mentor met de hele klas een gesprek gevoerd volgens de No Blame methode, een niet bestraffende, probleemoplossende methode om met pesten om te gaan. De ouders klagen erover dat de school niet heeft gezorgd voor een veilige schoolomgeving en dat de school afspraken niet is nagekomen.

Advies van de Commissie
De klacht over de veilige scholomgeving is in zoverre gerond dat de school bij het voeren van het No Blame gesprek onvoldoende zorg heeft gedragen voor een veilig gespreksklimaat. Voor het overige is de klacht ongegrond. 

Toelichting
De school heeft gehandeld volgens het pestprotocol. Onderdeel daarvan was dat de school heeft gesproken met de leerling en haar ouders, met de klas, en ook met medeleerlingen en hun ouders die betrokken waren bij het pesten. Zonder namen vrij te geven had de school de ouders van de leerling ter informatie en geruststelling kunnen laten weten dat de school bezig was om het pesten aan te pakken. Het gesprek volgens de No Blame methode is erg geëscaleerd. De school had kunnen en moeten bedenken dat bij dat gesprek meer dan een begeleider nodig was om het gesprek in goede banen te kunnen leiden.

Trefwoorden: