Datum uitspraak: 14-05-2009
Nummer uitspraak: 104057
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat de basisschool hun zoon wegens zijn gedrag heeft verwijderd, zonder eerst (externe) hulp en begeleiding voor zijn gedragsproblemen te hebben gezocht.
De Commissie overweegt dat een school in beginsel bij leer- of gedragsproblemen van een leerling in eerste instantie actie dient te ondernemen om deze problemen binnen de school aan te pakken. Eerst door de leerkracht zelf en daarna, eventueel na tussenkomst van de intern begeleider, met expertise van buiten. Hierbij dienen de ouders betrokken te worden. Tot verwijdering van een leerling dient pas te worden overgegaan nadat ondanks extra zorg het gedrag onacceptabel blijft en andere, minder drastische pedagogische maatregelen niet blijken te hebben gewerkt, of indien er sprake is van een dusdanig ernstige situatie dat in redelijkheid niet van de school verlangd kan worden dat de school een leerling handhaaft. Nu al deze stappen niet waren gezet, maar de school meteen over is gegaan tot verwijdering van de leerling, acht de Commissie de klacht gegrond.