Datum uitspraak: 06-11-2013
Nummer uitspraak: 105928
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Na een incident in de klas neemt het bevoegd gezag een verwijderingsbesluit. Op de verwijdering acht het bevoegd gezag (openbaar onderwijs) de voornemenprocedure van toepassing.
Gezien de coöperatieve verstandhouding tussen klagers en school, maar ook in acht genomen het ingrijpend effect dat een verwijdering voor de leerling en klagers met zich brengt, had verwacht mogen worden dat de directeur met klagers de dialoog had opgezocht. Dit, met het doel hen erover te informeren dat met het incident van de dag ervoor de grens van de begeleidingsmogelijkheden van school waren bereikt en dat de school diende na te denken over maatregelen. In dit gesprek hadden tevens de mogelijkheden verkend kunnen worden hoe de laatste weken van het schooljaar voor klagers' zoon afgerond zouden kunnen worden. Op basis van de uitkomsten van een dergelijk gesprek had, indien dan nog opportuun, de beslissing over het voornemen tot verwijdering genomen kunnen worden.
Verweerders hebben onvoldoende inhoud gegeven aan de voornemenprocedure en hebben niet gehandeld in de geest van de wederzijdse verstandhouding zoals die tussen school en klagers tot 11 juni 2013 bestond, hetgeen als onzorgvuldig moet worden geoordeeld. In zoverre is de klacht over de verwijdering gegrond.
De klachtenregeling van het bevoegd gezag bepaalt dat bezwaarschriften kunnen worden ingediend bij de Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen en advisering door deze commissie slechts achterwege blijft indien het bevoegd gezag geheel aan het bezwaar tegemoetkomt. Het bevoegd gezag heeft zich er bij klagers voor verontschuldigd dat het naar klagers toe onvoldoende duidelijk is geweest hoe de bezwaarprocedure bij het bevoegd gezag is ingericht en hoe daaraan uitvoering is gegeven.
De Commissie is van oordeel dat de bezwaarprocedure niet is gevoerd overeenkomstig het beleid van het bevoegd gezag en dat dit naar klagers toe als een onzorgvuldig handelen dient te worden beoordeeld. Klacht gegrond.