Datum uitspraak: 13-01-2014
Nummer uitspraak: 105974
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Ouders klagen erover dat hun zoon door school is verwijderd zonder dat eerst ambulante begeleiding is ingezet. Volgens klagers is de besluitvormingsprocedure ondoorzichtig geweest. Aangezien de school klagers niet tijdig van haar aarzeling en wijziging van standpunt over het pad van ambulante begeleiding op de hoogte heeft gesteld, en ook nadat de leerling geen onderwijs meer kreeg, klagers geen openheid gaf over haar gewijzigde standpunt, is de besluitvorming over de toekomst van de leerling ondoorzichtig geweest. De klacht is op dit punt gegrond. Het enkele feit dat de school niet alle eventueel mogelijke begeleidingsmethoden heeft ingezet, maakt niet dat een leerling in zo'n geval niet verwijderd mag worden. De school kan van oordeel zijn dat ambulante begeleiding een instrument is dat niet (meer) afdoende is om de leerling de nodige begeleiding te geven binnen deze school. Dan hoeft de school niet eerst dat instrument in te zetten, ook al is dat in een eerder stadium met ouders misschien wel besproken. De school heeft in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat de inzet van ambulante begeleiding voor de zoon van klagers niet toereikend zou zijn en dat er op de school geen mogelijkheden meer waren om hem adequaat te begeleiden. Dit klachtonderdeel is ongegrond.