Datum uitspraak: 13-12-2019
Nummer uitspraak: 108957
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hebben hun zoon ziekgemeld bij de praktijkschool. De dag daarna hebben zij de school meegedeeld dat hun zoon naar het buitenland was vertrokken om daar zijn opleiding te vervolgen. De school heeft bij de leerplichtambtenaar een melding gedaan van een vermoeden van ongeoorloofd verzuim. Volgens de ouders had de school met hen in gesprek moeten gaan.

Beslissing van de voorzitter
De klacht is kennelijk ongegrond.

Toelichting
De leerling stond ingeschreven op de school. De ouders hebben ondanks herhaald verzoek geen bewijs van inschrijving van een nieuwe school aan de school gegeven. Er was dan ook met grote mate van waarschijnlijkheid sprake van ongeoorloofd verzuim. Op grond van artikel 19 van de Leerplichtwet is de school dan verplicht een melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Die melding is niet klachtwaardig.