Datum uitspraak: 18-03-2013
Nummer uitspraak: 105683
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Op de school rust een actieve informatieplicht om beide ouders van een leerling te informeren over de vorderingen van hun kind. Dit volgt uit artikel 11 Wet op het primair onderwijs. Indien de school ermee bekend is dat de gescheiden ouders elkaar niet informeren, dient de school mondelinge en schriftelijke informatie die zij over de leerling verstrekt, aan te bieden aan beide ouders. Indien een van de ouders aangeeft onder geen beding samen met de andere ouder het oudergesprek met school te kunnen voeren, behoort de school de mogelijkheid te bieden voor een afzonderlijk gesprek. De omvang van het aantal gescheiden ouders kan de school aanleiding geven om de contactmomenten met gescheiden ouders te reguleren. Maar het informatiebeleid kan er niet toe leiden dat de school de informatie die zij aan beide ouders dient te verstrekken nog slechts aan één van hen aanbiedt. Dit geldt overigens niet alleen voor de 10-minutengesprekken en rapporten, maar ook voor gesprekken die in het kader van extra zorg voor de leerling met ouders worden gehouden. De school hanteert een onjuist beleid wat de informatievoorziening aan gescheiden ouders betreft. Dit beleid behoeft correctie. De klacht is op dit onderdeel gegrond. Niet gebleken is dat de school zich partijdig heeft opgesteld wat de informatieverstrekking betreft over klagers zoon. Op dit onderdeel is de klacht ongegrond.