Datum uitspraak: 27-07-2020
Nummer uitspraak: 109174
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder vraagt de (voormalige) basisschool van haar dochter om een kopie van het leerlingdossier van haar dochter. De basisschool weigert dit omdat de moeder geen ouderlijk gezag heeft. Ook geeft de school aan dat zij geen andere informatie over de ontwikkeling van de dochter aan de moeder verstrekt. De moeder dient vervolgens een klacht in. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond. 

Toelichting
Alleen ouders die het ouderlijk gezag hebben, hebben recht op inzage in het leerlingdossier van hun kind of op een kopie daarvan. Het gezag over de dochter berust bij Bureau jeugdzorg. De moeder heeft dus geen ouderlijk gezag en daardoor geen recht op inzage in het leerlingdossier en ook niet op een kopie daarvan.
Voor zover het verzoek van de moeder moet worden begrepen als een verzoek om informatie over de dochter, geldt dat de school de belangen van de moeder en de dochter heeft gewogen. In dat kader heeft de school contact gehad met Bureau Jeugdzorg. Die heeft geadviseerd om al het contact over de dochter via de voogd te laten verlopen. Gelet op dat advies en op het feit dat de dochter niet instemt met het verstrekken van informatie aan de moeder, heeft de school mogen beslissen dat het belang van de dochter zich tegen het verstrekken van informatie aan de moeder verzet.