Datum uitspraak: 19-11-2009
Nummer uitspraak: 104247
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klaagster klaagt erover dat de directeur zich onvoldoende heeft ingespannen om de verstoorde relatie tussen haar en een andere ouder te verbeteren, dat hij heeft gezegd dat de gedragingen van haar en haar partner wel eens van invloed zouden kunnen zijn op de door de biologische vader gevraagde omgangsregeling, niet heeft toegestaan dat zij haar onvrede uitte, na het opleggen van een pleinverbod geen contact meer met haar heeft opgenomen en ook zelf niet bereikbaar was en zich tegenover de directeur van een andere basisschool negatief over haar en haar partner heeft uitgelaten waardoor haar zoon op deze school niet is toegelaten.
De klacht tegen de directeur is gegrond ten aanzien van de uitlatingen met betrekking tot de omgangsregeling alsmede ten aanzien van het achterwege blijven van contact na de oplegging en opheffing van het pleinverbod. De overige klachten tegen de directeur zijn ongegrond.
Klaagster klaagt erover dat (de voorganger van) de algemeen directeur haar klacht over de directeur op onbehoorlijke wijze heeft afgehandeld omdat hij niet onafhankelijk was, in zijn verslaglegging onjuistheden heeft opgenomen, geen oordeel heeft gegeven over de klachten en zijn conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de klachtbehandeling aan de andere betrokken ouder heeft gestuurd. De klacht over de wijze waarop de algemeen directeur de bezwaren van klaagster in behandeling heeft genomen en vervolgens heeft afgehandeld, is  gegrond. De klacht is ongegrond met betrekking tot de veronderstelde onjuistheden in de verslaglegging.