Datum uitspraak: 27-08-2002
Nummer uitspraak: 102206
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Een aantal Marokkaanse moeders klaagt over seksueel getinte gedragingen van een Marokkaanse leraar ten opzichte van hun dochters, bestaande uit het maken van seksueel getinte opmerkingen en uit ongewenste aanrakingen.
De Commissie is tot de overtuiging gekomen dat verweerder het gedrag waarover geklaagd wordt heeft vertoond en acht dit gedrag niet passend in de verhouding leerling-leraar. De Commissie overweegt dat een OALT-leraar die als Moslim werkzaam is aan een Islamitische school behoort te weten welke cultuurgerelateerde gevoeligheden er kunnen zijn bij de omgang met leerlingen, in het bijzonder met meisjes. Verweerder, die de Marokkaanse groep zo goed kent had in zijn gedrag kunnen en moeten rekening houden met de normen en waarden van de Marokkaanse cultuur en had zich in verband daarmee terughoudend moeten opstellen. Verweerder kan zich niet beroepen op een hogere uitleg van de Koran die idealiter zou gelden.
Klachten gegrond.