Datum uitspraak: 13-10-2011
Nummer uitspraak: 105144
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klager meent dat de MR onzorgvuldig heeft gehandeld ten aanzien van zijn verzoek. Tevens beklaagt klager zich over het schenden van zijn privacy. De Voorzitter van de LKC beslist in vereenvoudigde behandeling als volgt. De LKC verricht haar werkzaamheden op basis van de Kwaliteitswet, welke onderdeel vormt van onder meer de Wet op het primair onderwijs. Het doel van de werkzaamheden van de LKC is bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De LKC hanteert deze doelstelling als één van de criteria aan de hand waarvan zij beoordeelt of een klacht in behandeling kan worden genomen. De klacht is in wezen gericht tegen de gang van zaken rondom de benoeming van de kascontrolecommissie van de oudervereniging. De MR is daarbij uitsluitend betrokken door het verzoek van klager aan de MR om deze gang van zaken te onderzoeken. Geoordeeld moet worden dat de interpretatie en de toepassing van de statuten van de oudervereniging en de inhoudelijke communicatie daarover niet in zodanig verband staan met de kwaliteit van het onderwijs, dat er een taak voor de LKC is weggelegd in de vorm van een oordeel over de betrokkenheid van de MR daarbij. De klacht over de inhoudelijke activiteiten van de MR in verband met de uitleg en toepassing van de statuten wordt daarom niet in behandeling genomen. Klager heeft een groot aantal e-mails verzonden aan zowel de oudervereniging als de MR. Het is niet onbegrijpelijk dat voor de MR of zijn voorzitter niet duidelijk is geweest dat klager zijn verzoek om de gang van zaken bij de oudervereniging te onderzoeken als privacygevoelig heeft beschouwd. Onder de genoemde omstandigheden is er geen sprake geweest van inbreuk op de privacy van klager. Dit klachtonderdeel is kennelijk ongegrond.