Datum uitspraak: 04-10-2019
Nummer uitspraak: 108912
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een ex-werknemer dient na het beëindigen van haar tijdelijk dienstverband een klacht in tegen haar voormalig werkgever. Zij klaagt onder meer over het niet erkennen van de impact van een incident, als gevolg waarvan zij arbeidsongeschikt is geraakt. De ex-werknemer verzoekt om compensatie op de loonderving en om actieve ondersteuning in re-integratie en loopbaanbegeleiding.
Een voorzitter van de LKC verklaart de klacht kennelijk niet-ontvankelijk. Hiertegen maakt de ex-werknemer bezwaar bij een andere voorzitter van de LKC. 

Oordeel van de Voorzitter
Het bezwaar is ongegrond. De ex-werknemer is kennelijk niet-ontvankelijk in haar klacht. 

Toelichting
De Commissie neemt klachten van ex-werknemers in beginsel niet in behandeling. Dat is alleen anders als er bijzondere belangen zijn die verband houden met de doelstelling van het klachtrecht. De klacht moet dan wel voldoende losstaan van rechtspositionele aangelegenheden. Dat is in deze klacht niet het geval. De klacht over het niet adequaat optreden van de school en de onveilige werkomgeving zijn te plaatsen in de context van de re-integratie van de ex-werknemer en het beëindigen van het dienstverband met haar. Dit hangt onlosmakelijk samen met klachten van rechtspositionele aard.

Trefwoorden: