Datum uitspraak: 08-06-2009
Nummer uitspraak: 104129
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Op grond van artikel 1:377c BW dient de school aan de ouder bij wie het kind niet zijn gewone verblijfplaats heeft dezelfde informatie te verschaffen als zij de verzorgende ouder geeft. Het wetsartikel geeft niet aan op welke wijze de informatie moet worden gegeven. Als een school alle informatie in tweevoud aan het kind meegeeft wordt op zich aan de informatieplicht voldaan. Echter als blijkt dat de informatie een van de ouders niet bereikt dan zal de school op zoek gaan naar een andere manier om de informatie te verstrekken.
Voor de Commissie is niet komen vast te staan dat de school onwelwillend was en systematisch heeft geweigerd om informatie aan klager te verstrekken. Wel is als gevolg van slordig handelen en onbedachtzaamheid (o.a. niet opnemen van nieuwe adres van gescheiden ouder in digitale systeem) van de school nagelaten om klager te voorzien van de informatie waar hij op grond van het wettelijke informatierecht recht op heeft en die de school normaliter ook geeft als ouders zijn gescheiden en niet meer bij elkaar wonen. In die zin acht de Commissie de klacht gegrond.
De Commissie doet aanbevelingen over aanpassing van het digitale schooladministratiesysteem en aanvulling van de schoolgids.