Datum uitspraak: 09-10-2009
Nummer uitspraak: 104220
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Naar aanleiding van signalen van een leerling over zaken die zich thuis hadden voorgedaan heeft de directeur actie ondernomen. Gezien de aard van de signalen en het vermoeden van de directeur dat de thuissituatie onveilig was mag van de school verwacht en zelfs verlangd worden dat er actie wordt ondernomen.
Vervolgvraag is of de wijze waarop de directeur inhoud heeft gegeven aan de acties passend is geweest. In plaats van de zorg over een mogelijk onveilige thuissituatie te melden bij het AMK heeft de directeur er in eerste instantie voor gekozen om een "contract" te sluiten met klaagster om de veiligheid van haar dochter te waarborgen. Alhoewel het valt te begrijpen dat de directeur met de gekozen oplossing heeft willen voorkomen dat het gezin van klaagster geconfronteerd zou worden met een stigma dat kleeft aan een AMK-melding en met een ingrijpend AMK-onderzoek, oordeelt de Commissie dat de afspraken die de directeur heeft gemaakt met klaagster een te forse en daardoor te vergaande inmenging in de gezinssfeer van klaagster opleverde.
Na een tweede signaal is de directeur overgegaan tot AMK-melding. Naar het oordeel van de Commissie is het de bevoegdheid van een school om een melding te doen bij het AMK als de school zorgen heeft over de situatie van een leerling. Het enkele feit dat een school een melding doet is in beginsel niet klachtwaardig, tenzij op voorhand evident is dat er niets aan de hand was. Gezien de signalen kan niet uitgesloten worden dat er iets aan de hand was.
De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht over het contract gegrond is en de klachten over de bemoeienissen met betrekking tot gebeurtenissen die thuis hadden plaatsgevonden en de AMK-melding ongegrond zijn.
De Commissie beveelt het bevoegd gezag aan om in voorkomende gevallen in algemene zin afspraken te maken over het waarborgen van een veilige situatie voor de betrokken leerling waarbij aan de betrokken ouder(s) of verzorger(s) tevens begeleiding wordt geboden.