Datum uitspraak: 08-11-2010
Nummer uitspraak: 104563
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Klacht van een gescheiden ouder over de wijze waarop hij door de sectordirecteur is bejegend, over het onbeantwoord laten van brieven en over de wijze waarop zijn klacht is afgehandeld. Verder klaagt klager over het opnemen van onjuiste informatie over hem in het schoolsysteem en over het vervolgens niet direct verwijderen van de onjuiste informatie. De Commissie verklaart de klacht over de onheuse bejegening door de sectordirecteur ongegrond omdat de standpunten van partijen dienaangaande uiteenlopen en er voorts geen sprake is van aanvullende informatie dan wel getuigenverklaringen. Niet gebleken is dat de school brieven van klager onbeantwoord liet. Bovendien heeft de school, op verzoek van klager, telkens nogmaals afschriften van eerdere brieven verzonden. Ook de klacht over de wijze van klachtafhandeling oordeelt de Commissie ongegrond. De rector heeft zorgvuldig gehandeld door met klager een afspraak te maken om zijn klacht aan te horen en nadien heeft klager, tot aan indiening van de klacht, niets meer van zich laten horen. Klachten ongegrond. 
De Commissie doet twee aanbevelingen, inhoudende dat het bestaande beleid ten aanzien van de informatieverstrekking aan gescheiden ouders wordt geëvalueerd en aan ouders kenbaar wordt gemaakt, en dat er bij aanmelding van leerlingen dan wel op het moment van scheiding structureel in kaart wordt gebracht hoe de juridische status wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening is.