Datum uitspraak: 13-02-2009
Nummer uitspraak: 104065/08.159
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bij de behandeling van deze klacht gaat de Commissie uit van concreet beschreven gebeurtenissen. De Commissie heeft vastgesteld dat naar aanleiding van ieder van de beschreven gebeurtenissen actie is ondernomen. Naar aanleiding van een klacht in 2007 over de leerkracht heeft de directeur gesproken met de leerkracht maar niet kunnen vaststellen dat zij onvoldoende functioneert. Het gedrag van de leerkracht tijdens een schoolreisje heeft ertoe geleid dat ouders aangifte bij de politie hebben gedaan. Voor de school was het aanleiding de leerkracht verplicht een coachingstraject te laten volgen. Ouders zijn hierover geïnformeerd en het incident was voor de directie aanleiding om de schoolregels nog eens duidelijk vast te leggen en te communiceren met alle geledingen binnen de school. Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen welke andere maatregelen er getroffen moeten worden. De mededeling van de directeur dat een disciplinaire maatregel alleen opgelegd kon worden als  de aangifte ingetrokken zou worden acht de Commissie onjuist. Ook naar aanleiding van de andere beschreven gebeurtenissen zijn passende acties ondernomen. De klacht dat er geen passende acties zijn ondernomen acht de Commissie dan ook ongegrond. Wat de Commissie wel is opgevallen is dat de formele klachten zijn behandeld maar dat er wellicht onvoldoende alert is gereageerd op geruchten en signalen. In dit kader wijst de Commissie ook op de rol van de vertrouwenspersoon. Het is wenselijk dat de ouders ten allen tijde de vertrouwenspersoon kunnen inschakelen en niet pas als er een klacht is ingediend.