Datum uitspraak: 10-12-2012
Nummer uitspraak: 105586
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In het reglement van de Commissie is bij artikel 1 sub 7 de definitie van verweerder opgenomen: "Verweerder is (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, het bevoegd gezag of een anderszins functioneel bij de school betrokken persoon of orgaan, tegen wie een klacht is ingediend."
De onderwijswetgeving en het reglement van de Commissie bieden geen aanknopingspunten om klachten over ouders te beoordelen. Dit is in overeenstemming met het beleid van de Commissie zoals zij heeft uiteengezet in haar jaarverslagen 2010 (pagina 6) en 2011 (pagina 8) en in overeenstemming met het reglement van de Commissie gezien artikel 1 sub 7. Klacht niet-ontvankelijk.