Datum uitspraak: 21-11-2013
Nummer uitspraak: 105903
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De klacht betreft gebeurtenissen die betrekking hebben op de door het schoolbestuur gekozen insteek en gezette stappen in het kader van een re-integratie. De LKC is ingesteld op grond van de Kwaliteitswet 1998 en vervult een rol in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Dit houdt ook in dat een klacht bij de LKC in beginsel betrekking moet hebben op kwaliteitsaspecten van het onderwijs zodanig. Het klachtrecht wordt niet als juridisch instrument beschouwd en klachtencommissies hoeven niet dezelfde functie te vervullen als geschillen-, bezwaar- of beroepscommissies. Dergelijke commissies hebben een taak in het beslechten van conflicten over beslissingen met rechtsgevolg, zoals beslissingen die gevolgen hebben voor de rechtspositie van een werknemer. Op school werkzame personeelsleden hebben een klachtrecht indien en voor zover de kwaliteit van het onderwijs in het geding is. Daaronder kan eventueel de bejegening van de op een school werkzame personeelsleden vallen. Indien een klacht voornamelijk betrekking heeft op rechtspositionele aangelegenheden anders dan ter zake van bejegening of kwesties die het onderwijs raken, is er voor de LKC geen taak weggelegd. Omdat de klacht een kwestie van voornamelijk rechtspositionele aard betreft, heeft de Commissie hier geen taak. De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.