Datum uitspraak: 23-04-2014
Nummer uitspraak: 106132/106161/106162
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Een drietal ouders klaagt over het pedagogisch handelen van de leerkracht en over de wijze waarop de school hun klachten heeft afgehandeld. 
106132. Een vader klaagt dat zijn zoon en andere leerlingen bang zijn voor de leerkracht: verweerster wordt snel boos, is ongeduldig praat dan hard. Verweerster houdt er geen rekening mee dat klagers zoon om religieuze redenen geen varkensvlees mag eten en heeft hem bijvoorbeeld eens ham-kaas-chips gegeven. Het protest van klager daartegen heeft verweerster niet serieus genomen. Klager ervaart dit optreden van verweerster als discriminerend. Het blijkt niet mogelijk om over dit soort zaken met verweerster in gesprek te komen. Klager en zijn echtgenote houden hun zoon inmiddels thuis op de dagen dat verweerster lesgeeft. Klachten over verweerster worden door de schoolleiding niet serieus genomen. 
106161. Een moeder stelt dat verweerster onoplettend, discriminerend en intimiderend te werk gaat. Zo heeft zij niet in de gaten gehad dat twee kleuters elkaars haar onder schooltijd hebben afgeknipt. Volgens de leerlingen is verweerster altijd boos en praat zij dan heel hard. Klachten over bovenstaande zaken worden door de school niet serieus genomen.
106162. Een moeder klaagt erover dat twee kleuters elkaars haren hebben afgeknipt zonder dat verweerster heeft ingegrepen. Na dat voorval heeft haar zoon niet meer de extra leeslessen gekregen die hij nodig heeft. School is niet aanspreekbaar en de directie neemt klachten niet serieus.
Verweerders hebben de klachten weersproken.
106132. De leerkracht heeft de door klager genoemde voorvallen deels niet weersproken, deels weersproken en deels in een andere context dan klager geplaatst. De voorvallen kunnen, zelfs als zij alle vast zouden staan, ieder voor zich of in samenhang met elkaar niet tot de conclusie leiden dat de klacht gegrond is. Het zijn voorvallen die zich nu eenmaal voordoen in de dagelijkse praktijk van het kleuteronderwijs, en de Commissie ziet ook geen enkel aanknopingspunt voor de juistheid van de stelling dat het optreden van verweerster is aan te merken als discriminerend of intimiderend.
Zowel de directie als het bevoegd gezag heeft zich uitvoerig bezig gehouden met het behandelen van de klachten. Dat deze inspanningen niet tot een voor klager bevredigende oplossing hebben geleid, wil niet zeggen dat de school onvoldoende inspanningen heeft verricht om tot een oplossing te komen of dat de klachten van klager niet serieus werden genomen.
106161. Hetgeen in klacht 106132 is overwogen aangaande het beweerde discriminerende en intimiderende optreden van verweerster, geldt evenzeer in deze klacht. Het is uiteraard niet de bedoeling dat kleuters op school elkaars haren knippen. Niet staat vast dat verweerster zo onoplettend is geweest dat de klacht hierover gegrond kan worden verklaard. Niet is gebleken dat klaagster ooit (eerder) een klacht over de school heeft gehad of ingediend, zodat niet is vast te stellen dat de afhandeling van klachten door de school onzorgvuldig is.
106162. Klaagster heeft haar klachten niet onderbouwd terwijl verweerster dit alles heeft weersproken. Behoudens het incident waarbij de kinderen elkaars haren knipten, heeft klaagster nooit eerder geklaagd. Op basis van ervaringen van klaagster is niet vast te stellen dat de afhandeling van klachten door de school onzorgvuldig is. De klachten zijn ongegrond.