Datum uitspraak: 09-07-2019
Nummer uitspraak: 108796
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Op de dag van de geplande examenstunt heeft een deel van de aanwezige leerlingen in korte tijd veel rommel, schade en vernielingen aangericht. Daarop zijn de lessen en examenstunt geannuleerd en alle leerlingen naar huis gestuurd.
Leerlingen bleken in de voorafgaande nacht op het dak van de school te zijn geweest met schade aan dakbedekking, bliksemafleiders en zonnepanelen tot gevolg. De totale schade bedraagt volgens de school circa € 60.000. Na onderzoek en bekijken camerabeelden hebben een aantal leerlingen, waaronder de zonen van klagers, een of meerdere maatregelen opgelegd gekregen, met als zwaarste maatregel ontzegging van de toegang tot de school en een voorgenomen verwijdering voor het geval de leerlingen niet slagen voor hun eindexamen.
Ouders klagen dat de maatregelen disproportioneel zijn. Er waren veel meer leerlingen betrokken. De communicatie intern en in de media heeft gezorgd voor suggestieve beeldvorming.
De school erkent dat de gestrafte leerlingen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vernielingen en de schade aan het dak, maar wel voor hun betrokkenheid in het veroorzaken van de rommel en vervuiling. De school wil graag alle betrokkenen in beeld hebben zodat zij hen ook een sanctie kan opleggen. De school heeft geprobeerd de media buiten beeld te houden, maar dat bleek ondoenlijk.

Advies van de Commissie
De klachten zijn ongegrond.

Toelichting
Vaststaat dat de leerlingen een aandeel hebben gehad in het groepsgebeuren: zij waren aanwezig bij het aanschaffen van spullen, hebben deze mee de school ingenomen en hadden de bedoeling om daarmee rommel te maken in de school. Tijdens de gebeurtenissen op school hebben de leerlingen niet expliciet afstand genomen. De leerlingen hadden zich moeten realiseren dat deze gezamenlijke actie verstrekkende gevolgen kon hebben. Zij zijn vooraf door de school en stunt comité erop gewezen dat er geen rommel gemaakt mocht worden. De school heeft de leerlingen daarom in redelijkheid de maatregelen kunnen opleggen.
Wel verdient het aanbeveling om voorafgaande aan het opleggen van dergelijke maatregelen met de leerling en/of diens ouders te communiceren over de aard van de mogelijk op te leggen maatregelen.
De communicatie is verder op een zo zorgvuldig mogelijke wijze gebeurd, hetgeen niet wegneemt dat de Commissie zich kan indenken dat de leerlingen en hun ouders deze beeldvorming naar buiten als belastend en beschadigend hebben ervaren.