Datum uitspraak: 02-06-2008
Nummer uitspraak: 08.004 / 103688
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Interpretatiegeschil VO -  artikel 12 lid 1 onder d WMS (werkreglement voor het personeel en de opzet en de inrichting van het werkoverleg)
Aan de Commissie is de vraag voorgelegd of de PMR instemmingsrecht heeft ten aanzien van het Personeelsboekje dat jaarlijks voor de school wordt vastgesteld en waarin diverse binnen de school geldende regels, afspraken en protocollen zijn samengevoegd. Volgens de Commissie bevat het boekje een regeling van de aspecten op het gebied van het werkoverleg en een regeling van andere rechten en plichten van het personeel op velerlei gebied. De Commissie oordeelt dat het Personeelsboekje een formeel document van de school is dat onder de reikwijdte van de aangelegenheid ‘werkreglement voor het personeel’ als bedoeld in artikel 12 lid 1 onder d WMS valt. Dit betekent dat de PMR terzake instemmingsrecht heeft. Door het hele boekje jaarlijks als voorgenomen besluit aan de PMR voor te leggen, bevordert het bevoegd gezag de communicatie en de duidelijkheid over het boekje, hetgeen de schoolorganisatie als geheel ten goede komt. De vermelding in het boekje van bepalingen die op grond van de wet, de CAO of een andere regeling geldend zijn, vallen als zodanig buiten het instemmingsrecht van de PMR. Dit geldt evenzeer voor in het boekje vermelde feitelijke gegevens, zoals namen en functies, die geen rechten en plichten (willen) geven.

Trefwoorden: