Datum uitspraak: 03-07-2008
Nummer uitspraak: 08.011
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Interpretatiegeschil PO- artikel 11 aanhef en onder h WMS (ontslag schoolleiding),artikel 8 lid 1 WMS (informatierecht), Adviesgeschil PO - artikel 11 aanhef en onder h WMS (ontslag schoolleiding) In het interpretatiegeschil verschillen partijen van mening over de vraag of de aanduiding ‘aanstelling en ontslag schoolleiding’ in artikel 11 aanhef en onder h WMS ziet op het concrete ontslag van de directeur van de school.
De Commissie oordeelt dat dit het geval is. In dit artikel ontbreekt het woord ‘beleid’ dat in veel andere onderdelen van de artikelen 10 tot en met 14 WMS wel voorkomt. De bevoegdheden met betrekking tot het  beleid tot aanstelling en ontslag zijn geregeld in de artikelen 11 onder g en 12 lid 1 onder o WMS. Bijzondere omstandigheden daargelaten, valt elk voorgenomen besluit tot ontslag van een lid van de schoolleiding onder de reikwijdte van artikel 11 onder h WMS, daaronder begrepen het verzoek van het bevoegd gezag om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. Het ingaan van een mediationtraject met de directeur valt niet onder artikel 11 onder h WMS. Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die juist gericht is op het oplossen van conflicten.
De verplichting tot het tijdig verstrekken van alle inlichtingen zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 WMS gaat niet zo ver dat de MR geïnformeerd zou moeten worden over enkel het mediationtraject dat het bevoegd gezag en de directeur zijn ingegaan in hun verhouding van werkgever-werknemer.
De Commissie oordeelt de MR niet-ontvankelijk in zijn verzoek een adviesgeschil te behandelen. Het systeem van de WMS brengt niet met zich mee dat door het uitbrengen van een ongevraagd advies een rechtsgang op grond van artikel 34 WMS bij de Commissie gecreëerd kan worden.