Datum uitspraak: 10-07-2008
Nummer uitspraak: 08.014
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

 

Interpretatiegeschil PO – artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen)
De OMR heeft aan de Commissie de vraag voorgelegd of het besluit tot toelating van een groep leerlingen van een andere school die gesloten zal worden, aangemerkt dient te worden als de vaststelling van nieuw of de wijziging van het bestaande toelatingsbeleid, waarvoor aan de MR een adviesbevoegdheid toekomt.
De artikelen waarop het verzoek van de OMR betrekking heeft, betreffen een aangelegenheid waarvoor niet de OMR maar de MR een bevoegdheid toekomt. De Commissie oordeelt dat de OMR in een dergelijk verzoek ontvankelijk is. De bijzin in artikel 37 WMS ‘voor zover het een aangelegenheid betreft waarvoor de raad is ingesteld’ heeft alleen betrekking op de themaraad. De WMS bevat geen bepalingen die zich tegen de ontvankelijkheid verzetten en de OMR kan er als geleding van de MR belang bij hebben dat wordt vastgesteld dat een bepaalde aangelegenheid in de MR aan de orde dient te komen ter uitoefening van de medezeggenschap. Gelet op dit belang dient een geleding een interpretatieverzoek aan de Commissie te kunnen voorleggen indien de MR als zodanig niet besluit om dit te doen.
De Commissie gaat bij haar oordeel over het vereiste belang in beginsel uit van de situatie ten tijde van de aanmelding van het geschil.
De Commissie oordeelt dat gelet op het geldende beleid het toelaten van een groep leerlingen van een andere school die zal sluiten niet is aan te merken als een wijziging van het bestaande beleid.

 

Trefwoorden: