Datum uitspraak: 12-06-2008
Nummer uitspraak: 08.016 / 103773
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Interpretatiegeschil PO - artikel 13 onder d WMS (beleid voorzieningen ten behoeve van de leerlingen)
Het besluit van het bevoegd gezag om het gebruik van noodlokalen te beëindigen brengt verandering mee voor het gebruik van het handvaardigheidlokaal en de aula en heeft gevolgen voor het overblijven en voor de speelmogelijkheden van de onderbouw. De oudergeleding meent dat er sprake is van een wijziging van het beleid ten aanzien van voorzieningen ten behoeve van de leerlingen, waarvoor de oudergeleding instemmingrecht heeft.
De Commissie oordeelt dat van voorzieningen ten behoeve van de leerlingen alleen sprake is als de voorziening uitsluitend of nagenoeg uitsluitend van belang is voor de leerlingen (en hun ouders), terwijl daarvan geen sprake is als de voorziening rechtstreeks en onlosmakelijk verband houdt met (de uitvoering van) het onderwijsprogramma. In onderhavig geval is alleen de inrichting van het overblijven te beschouwen als een voorziening ten behoeve van de leerlingen. De mogelijkheid om over te blijven of de voorwaarden voor deelname aan het overblijven zijn door het besluit niet gewijzigd. Het besluit heeft uitsluitend gevolgen voor de praktische invulling van het overblijven. Het besluit is niet aan te merken als een wijziging van het beleid ten aanzien van het overblijven.

Trefwoorden: