Datum uitspraak: 28-10-2008
Nummer uitspraak: 08.017
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

 

 

Interpretatiegeschil PO – artikel 11 onder b en f en (hoofdlijnen meerjarig financieel beleid, beleid organisatie) en artikel 12 lid 1 onder b en h WMS (samenstelling van de formatie; taakverdeling/taakbelasting personeel)
Het bevoegd gezag heeft de combinatiegroep 3/4 opgeheven en de leerlingen van deze groep verdeeld over de andere groepen 3 en 4 en de leerkracht van de combinatiegroep als taken te geven: het vervangen bij kortdurende afwezigheid en de coördinatie van de onderbouw.
Onder ‘samenstelling van de formatie’ verstaat de Commissie het geheel van de functies, hun aard en aantal, in de school en de hiervoor beschikbare middelen. Dat bepaalde informatie tezamen met het formatieplan ter instemming is voorgelegd aan de PMR, is niet voldoende om de aangelegenheid ruimer uit te leggen.
Er is geen sprake van een nieuwe taak of wijziging van de taakbelasting. Ook het vervangen bestaat uit lesgevende taken. Er is ook geen sprake van ‘wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school’: de aangeboden scholing aan de leerkracht van de voormalige combinatiegroep kan binnen het vastgestelde budget worden bekostigd.
Een besluit met betrekking tot een ‘belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de school’, betreft het beëindigen van een deel van de werkzaamheden. De Commissie stelt vast dat daarvan hier geen sprake is.
Partijen zijn het erover eens dat er sprake is van een wijziging van de organisatie van de school. Artikel 11 onder f WMS betreft het ‘beleid m.b.t. de organisatie van de school’. Niet elk besluit tot wijziging in de organisatie is ook een besluit dat valt onder deze aangelegenheid. Het in geschil zijnde besluit is wel aan te merken als een besluit tot wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie, omdat er sprake is van een wijziging van het uitgangspunt inzake de vervanging bij kortdurende afwezigheid van de leerkracht. Er is, anders dan voorheen, structureel gekozen voor kortdurende vervanging door één vaste leerkracht die geen eigen groep heeft.