Datum uitspraak: 13-10-2008
Nummer uitspraak: 08.019 / 103924
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Interpretatiegeschil VO – artikel 10 onder b WMS (wijziging onderwijs- en examenregeling) Het bevoegd gezag heeft besloten het schoolexamenvak Maatschappijleer te verplaatsen van het 4de naar het 3de leerjaar VMBO-T. Tussen het bevoegd gezag en de MR bestaat een verschil van mening over de bevoegdheid van de MR ten aanzien van dit besluit: valt het onder de aangelegenheid ‘Onderwijs- en examenregeling’ waarvoor de MR instemmingsrecht heeft of valt het onder de aangelegenheid ‘lessentabel’ waarvoor de MR adviesrecht heeft.
De Commissie overweegt dat het PTA dient te worden aangemerkt als behorend tot de ‘onderwijs- en examenregeling’ als bedoeld in de WMS en het medezeggenschapsreglement. Niet alleen de lessen maar ook het afsluitende schoolexamen van het vak Maatschappijleer is verplaatst van het 4de naar het 3de leerjaar. Dit is slechts mogelijk door een wijziging van de onderwerpen die op grond van het Eindexamenbesluit verplicht in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) geregeld dienen te worden. Die wijziging is niet slechts een wijziging van de lessentabel maar ook een noodzakelijke wijziging van het PTA, waarvoor de MR instemmingsrecht heeft.
De Commissie overweegt voorts dat de MR door middel van een bepaling in het PTA geen afstand van zijn recht op instemming heeft gedaan. De medezeggenschapsrechten van de MR vormen op grond van de WMS dwingend recht. Daarvan kan niet in het algemeen voor de toekomst afstand gedaan worden. Afstand van het recht op instemming of advies kan slechts plaatsvinden in een concreet geval en vereist een uitdrukkelijke en duidelijke verklaring van de MR dat hij in dat concrete geval afziet van zijn recht op instemming of advies. Daarvan is hier geen sprake.

Trefwoorden: