Datum uitspraak: 01-02-2016
Nummer uitspraak: 107070
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling wordt niet ingeschreven omdat hij tijdens een kennismakingsochtend vanwege zijn gedrag niet goed geobserveerd kan worden. Het is de vierde school van het bevoegd gezag waar hij niet wordt toegelaten. Moeder is het hier niet mee eens.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond en de Commissie adviseert de behandeling van het inschrijvingsverzoek opnieuw ter hand te nemen.

Toelichting
Als een leerling is aangemeld bij verschillende scholen moeten de ouders aangeven welke school hun voorkeur heeft. Van die school kan de uitvoering van de zorgplicht worden verlangd. De wettelijke eis van schriftelijke aanmelding hangt samen met de termijn van zes plus vier weken die de school heeft om aan de zorgplicht te voldoen. Maar de aanmelding kan ook uit andere omstandigheden blijken. Zo is in dit geval aan moeder een inschrijvingsformulier uitgereikt en is de leerling door de school tijdens een kennismakingsochtend in de klas geobserveerd. Die observatie was door het gedrag van de leerling niet goed mogelijk. Het is vervolgens aan de school om te beoordelen op welke andere onderwijslocatie de leerling het beste geobserveerd kan worden. De observatie kan deel uitmaken van het onderzoek naar de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling, dat in het kader van de zorgplicht verricht moet worden. Omdat de zorgplicht op de school rustte, kon de school de toelating niet weigeren zonder dat eerst een andere school bereid was gevonden de leerling toe te laten.