Datum uitspraak: 11-05-2015
Nummer uitspraak: 106756
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De school heeft het schooladvies havo/vwo gegeven. De ouders van de leerling zijn het daar niet mee eens en dienen een klacht in. 

Advies Commissie
De klacht is deels gegrond en deels ongegrond. De school was in dit geval niet verplicht om het schooladvies te heroverwegen. De motivering van het schooladvies schiet tekort.  

Toelichting
Op basis van recent gewijzigde regelgeving moet een basisschool vóór 1 maart van het lopende schooljaar een schooladvies uitbrengen. Vervolgens neemt de school in de periode april/mei bij de leerlingen van groep 8 een eindtoets af. Indien deze eindtoets een hoger niveau aangeeft dan het schooladvies, moet het schoolbestuur het schooladvies heroverwegen. Het huidige schooljaar is een overgangsjaar. Een school mag er dit schooljaar nog voor kiezen om de leerresultaten te verantwoorden middels een andere toets, die op het daarvoor gebruikelijke moment mag worden afgenomen. In deze gevallen is het resultaat van de eindtoets al verwerkt in het afgegeven schooladvies. De wettelijke heroverwegingsplicht is dan niet aan de orde. Wel rust in deze gevallen op de school een zwaardere motiveringsplicht. In dit geval heeft de school daaraan onvoldoende voldaan.