Datum uitspraak: 25-02-2019
Nummer uitspraak: 108585/108586 - 19.02
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De Commissie heeft in een eerdere uitspraak bepaald dat het bevoegd gezag op onjuiste gronden de MR heeft ontbonden en MR-verkiezingen heeft georganiseerd. In vervolg hierop verzoekt het bevoegd gezag de Commissie de MR te ontbinden en het bevoegd gezag op te dragen verkiezingen te organiseren. De (O)MR verzoekt te bepalen dat het bevoegd gezag afstand neemt van een brief over te houden OMR-verkiezingen en verzoekt om vergoeding van kosten van een service-abonnement en rechtsbijstand.

Uitspraak van de Commissie
De kosten van het service-abonnement moeten worden vergoed en voor het overige worden de nalevingsvorderingen afgewezen.

Toelichting     
Ontbinding van de MR kan gevorderd worden als de Commissie in haar uitspraak aan de MR de verplichting heeft opgelegd handelingen te verrichten of na te laten en de MR een dergelijke verplichting niet nakomt. Daarvan is geen sprake.
De kosten van het serviceabonnement zijn kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor vervulling van de taak van de MR. Hiervoor hoeft niet vooraf om toestemming aan het bevoegd gezag gevraagd te worden. De kosten van rechtsbijstand zijn onvoldoende specifiek gemaakt en komen nog niet voor vergoeding in aanmerking.
Het bevoegd gezag dient zich afzijdig te houden van MR-verkiezingen en heeft terecht geen afstand genomen van de brief hierover.   

Trefwoorden: