Datum uitspraak: 27-03-2012
Nummer uitspraak: 105175
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De bestreden ontslagbeslissing vermeldt dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd vanwege de boventalligverklaring als gevolg van de organisatiewijziging bij de unit Educatie waar werknemer werkzaam is. Hiermee is voldoende concreet gemaakt wat voor de werkgever de reden vormt om tot beëindiging van het dienstverband over te gaan, te weten een opzegging op grond van opheffing van de betrekking. De werknemer betwist de noodzaak tot ontslag niet, zodat van de juistheid daarvan wordt uitgegaan. Van een onbillijke situatie voor de werknemer, zoals hij heeft gesteld, is geen sprake noch kan staande worden gehouden dat hij door het ontslag onevenredig hard is getroffen. Ook andere werknemers die als gevolg van de organisatiewijziging zijn ontslagen en een uitkering wensen te ontvangen, zijn gehouden aan de hen opgelegde verplichting om te solliciteren. De werkgever heeft in redelijkheid het ontslag met toepassing van het Sociaal Plan kunnen verlenen. Beroep ongegrond.