Datum uitspraak: 06-09-2004
Nummer uitspraak: 102528
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Betrekking wordt opgeheven i.v.m. reorganisatie. Werknemer meent dat de ontslagbeslissing onvoldoende is gemotiveerd en dat de werkgever niet deugdelijk heeft onderzocht of er elders binnen de organisatie een passende functie beschikbaar was. Voorts had de werkgever het definitieve advies van de interne toetsingscommissie moeten afwachten alvorens tot ontslag over te gaan en is een voorwaardelijk ontslag zoals de werkgever dit heeft gegeven niet mogelijk. De Commissie oordeelt dat de werkgever volgens het vastgestelde Sociaal Plan heeft gehandeld en zijn beslissing voldoende heeft gemotiveerd. De bezwaarprocedure bij de interne toetsingscommissie van de werkgever heeft geen opschortende werking. Daarbij heeft de werkgever expliciet in de ontslagbeslissing aangegeven dat een eventueel voor de werknemer gunstig advies van de interne toetsingscommissie tot intrekking van het ontslag zou leiden. De in de ontslagbeslissing opgenomen voorbehouden zijn volgens de Commissie niet onjuist.
Beroep ongegrond.